Beyond 3D visualisation

GJGroenewoud_Hoopje op de Alvestêdetocht

Project: poster ‘Hoopje op de Alvestêdetocht’
Opdrachtgever: TU Delft
Opdracht: master keuzevak Beyond 3D visualisation
Uitvoeringsdatum: voorjaar 2015